Phê duyệt Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc

Quyết định số 100/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc

100.signed.pdf